Privacystatement

Wet- en regelgeving

Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG is op 25 mei 2018 van kracht geworden en volgt daarmee de Wet bescherming persoonsgegevens op. De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is.

Waarom verzamelen wij informatie?

Als u doormiddel van het inschrijfformulier op onze website een kindplaats aanvraagt bij Eigenwijs of Wijsneusje, vragen wij u om persoonsgegevens. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om:

Uw aanvraag af te handelen.
Een contract voor plaatsing met u af te sluiten.
U de facturen te sturen en de automatische incasso uit te voeren.
Uw kind de best mogelijke zorg te verlenen.
Aan onze verplichtingen te voldoen die de wet ons oplegt.
Onze website te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren.
Wijzigingen

De tekst van dit privacystatement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van bedrijfsactiviteiten. Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Waar nodig passen wij het privacystatement door wetswijzigingen en rechtspraak aan.

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor het is verzameld en verwerkt. Of zo lang als nodig is aan verplichte informatie voortkomend uit wettelijke bepalingen.

Beveiliging

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat beveiligd. Wij hebben beheersprocedures om die informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens. Wij hanteren een formeel vastgelegd proces voor het afhandelen van beveiligingsincidenten. Dit privacystatement is van toepassing op onze webpagina’s. Dit privacystatement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

 

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?

Uw gegevens waar wij verantwoordelijk voor zijn, worden verwerkt door Eigenwijs. Wij verstrekken gegevens aan ons factureer en betalingssysteem (proles) en aan het kindvolgsysteem, waar wij een verwerkersovereenkomst mee hebben opgesteld. Wij verstrekken verder geen gegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet is toegestaan en noodzakelijk is. Denk aan De Belastingdienst, gemeente of dagvaardingen en gerechtelijke bevelen en handelingen om fraude op te sporen. U heeft zelf ook recht op inzage van uw gegevens, worden deze pas verstrekt als er voldoende zekerheid is dat u bent wie u zegt dat u bent. U heeft recht op gegevenswissing indien de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt mits er geen wettelijke verplichting bij ons ligt de gegevens te behouden.

Vragen en klachten

Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij u duidelijk en compleet informeren over uw privacy. Heeft u vragen over dit privacystatement of over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens, dan kunt u ons uw vraag stellen via het e-mailadres: info@kindercentrumeigenwijs.nl. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw klacht melden aan: info@kindercentrumeigenwijs.nl.

Wijziging en datum

Dit privacystatement kan op enig moment worden gewijzigd. Op deze plaats kunt u steeds het actuele privacystatement vinden. Dit privacystatement is opgesteld 01-05-2018