Visie Kindercentrum Eigenwijs en Wijsneus

De peuteropvang
Kindercentrum Eigenwijs heeft twee locaties in Woudenberg, Eigenwijs & Wijsneus. Op de locatie Eigenwijs hebben we kinderdagopvang  én peuteropvang. Onze peuteropvang is een volwaardige peuterspeelzaal en richt zich op kinderen van twee jaar tot vier jaar. We bieden peuters de mogelijkheid om zich in een veilige omgeving te ontwikkelen. Dit doen zij in groepsverband met hun leeftijdsgenootjes.

Ieder kind is uniek en heeft een eigen karakter, eigen interesses en eigen talenten. We willen de kinderen de kans bieden om zich te ontwikkelen. Dit doen we onder andere door het bieden van een (emotioneel) veilige omgeving, het overdragen van normen en waarden, communiceren met het kind en werken volgens Piramide, een methode voor Vroege Voorschoolse Educatie (VVE).

Wil je meer weten over Piramide, de VVE-methode waar wij mee werken? Kijk dan in de brochure over Piramide.

De dagopvang
Op onze beide locaties, Eigenwijs & Wijsneus, hebben we dagopvang. De dagopvang is voor 0 tot 4 jaar oud. In samenwerking met ouders bieden wij de allerkleinste de veiligheid die ze thuis ook ontvangen. We zorgen voor dezelfde gezichten op de groep. Dankzij onze veilige, warme, leergierige omgeving kunnen ook de allerkleinsten zich ontwikkelen en zorgen wij dat ze later door kunnen stromen naar onze peutergroep.

Beleidsplannen locatie Eigenwijs en locatie Wijsneus

Ruildagen of extra dagen aanvragen

Momenteel is de groep zo vol, dat het niet mogelijk is om lang van tevoren een ruildag of extra dag goed te keuren. Wij kunnen vaak pas in de week voorafgaand zien of er voldoende plek is om jouw kindje te plaatsen op een andere dag dan de vast dag(en). Ruildagen en extra dagen zijn een privilege, geen recht. Als je jouw kindje afmeld vanwege vakantie of ziekte, krijg je die dag als optie terug om een andere keer in kunnen zetten, alleen moet er dan wel plek zijn op die andere dag. We zijn altijd afhankelijk van het kind-leidter ratio waar we ons aan moeten houden.

Het is mogelijk om een dag in te halen, te ruilen of een extra dag aan te vragen. Dit kan via de ouderinlog van KOVnet:

  • Het is niet mogelijk om geld terug te krijgen bij afwezigheid.
  • Bij afwezigheid door ziekte: Deze uren kunnen alleen in dezelfde maand opgenomen worden, mits de afmelding mimimaal 24 van tevoren gedaan wordt.  (let op, de gevraagde datum wordt goedgekeurd mits er plek is)
  • Wil je een dag ruilen, dan is het mogelijk om dit binnen 3 maanden te doen. (let op, de gevraagde datum wordt goedgekeurd mits er plek is).
  • Een extra dag aanvragen is ook mogelijk. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht. Dit geldt ook voor een studiedag. (let op, de gevraagde datum wordt goedgekeurd mits er plek is)

Extra dagopvang afnemen

In het geval je extra dagopvang aanvraagt, kan het zijn dat er op de eigen groep geen plek meer is. In zo een geval is het mogelijk dat we uitwijken naar een andere groep. Wij mogen kinderen niet op een andere groep opvangen, zonder dat jij daar als ouder toestemming voor geeft.

We vinden het belangrijk dat kinderen zich tijdens de opvang emotioneel veilig voelen. We kijken dan ook als we uitwijken naar een andere groep of het mogelijk is dat hij/zij bij leidsters komt die bekend zijn en/of bij kinderen die je kind al kent van zijn eigen groep.

Afwijkende stamgroep locatie Eigenwijs en locatie Wijsneus

In de wet- en regelgeving staat vermeld dat een kind in de dagopvang en de buitenschoolse opvang in een vaste groep kinderen wordt geplaatst. Deze groep kinderen wordt een ‘stamgroep’ genoemd.

Wanneer wordt jouw kind in een andere stamgroep geplaatst?

Jouw kindje kan incidenteel een dag(deel) of voor een bepaalde periode op een tweede stamgroep geplaatst worden:
• Tijdens vakanties
• Als de groep wordt opgesplitst en zich deels aansluit bij een andere groep, op rustige dagen.

Vanuit de verplichting van de Wet Kinderopvang vragen wij je altijd eerst hiervoor te tekenen. Wij voegen alleen samen op de momenten dat de beroepskracht-kindratio in overeenstemming is met de wettelijke voorschriften. Het kan voorkomen wanneer jouw kind meerdere dagen bij ons opvang geniet hij of zij op verschillende groepen wordt geplaatst. Dit mag alleen met toestemming van de ouder(s). Deze situatie kan zich voordoen bij plaatsgebrek op de ‘basis stamgroep’. Een individueel kind mag op één andere stam- of basisgroep dan de eigen stam- of basisgroep worden geplaatst als de ouder daarvoor schriftelijk toestemming verleent. Lees hier ons beleid over het samenvoegen van groepen KDV en BSO.

Klachtenregeling

Hier vind je onze klachtenregeling voor locatie Eigenwijs & locatie Wijsneus.

Wet van Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)

Het pedagogisch beleid waarmee we bij Eigenwijs werken is gericht op de IKK. Dit is de Wet van Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang. Onder deze wet vallen twee onderdelen:

1)  de vier opvoedingsdoelen van Marianne Riksen-Walraven, hoogleraar ontwikkelingspsycholoog aan de Universiteit van Amsterdam, bieden optimale ontwikkeling voor ieder kind.
2) het GGD toetsingskader. De emotionele veiligheid en ontwikkeling van het kind is van belang en staat bij Eigenwijs altijd voorop.

De pedagogische aanpak binnen een kinderopvang is van uiterst belang om de optimale zorg voor ieder kind te kunnen bieden. Het pedagogisch en de pedagogische handelswijze zijn daardoor van essentieel belang.

Vier pedagogische basisdoelen van Marianne-Walraven

Wij hanteren de vier pedagogische basisdoelen van Marianne Riksen- Walraven. Deze vier basisdoelen houden het volgende in:

  • Het bieden van fysieke en emotionele veiligheid
  • Het bevorderen van persoonlijke competenties van kinderen
  • Het bevorderen van sociale competenties van kinderen
  • Het belang van normen en waarden

GGD Inspectierapport

De GGD komt regelmatig langs om te kijken of we onze zaken op orde hebben. Naar aanleiding van deze bezoeken stellen ze een rapport op, waarin wij onze verbeterpunten terug kunnen lezen. Ben je benieuwd hoe de inspecties zijn verlopen? Neem dan contact met ons op.

Op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) kun je alle inspectierapporten vinden van Peuteropvang Eigenwijs en Kindercentrum Wijsneus. Ook kun je op deze site alle gegevens van onze locaties vinden. Onze LRK nummers zijn:
KDV locatie Eigenwijs (Europaweg 6 te Woudenberg)    : 180072675
KDV locatie Wijsneus (Middenstraat 1 te Woudenberg) : 118821659
BSO locatie Wijsneus (Middenstraat 1 te Woudenberg) : 145991878